Umeå Parkerings AB

Hållbarhet

Hållbar stadsutveckling
Upab spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbara transportsystem. För Upab innebär detta att arbeta med alltifrån resurs- och energiförbrukningen i våra parkeringshus, hur vi tänker när vi bygger nytt och på vilket sätt vi kan verka för att skapa en grönare stad och en tillgänglig stadskärna. Vi har även ett inflytande att inspirera våra kunder till ett mer hållbart trafikbeteende; genom lösningar som gör det enklare att kombinera bilen med att kunna gå, cykla eller åka kollektivt. Vi bidrar till ett folkfyllt och levande centrum.

Nya fordon och alternativa drivmedel
Behovet av en ökad användning av CO2-neutrala fordon i Umeå är stor och Upab har en viktig roll i att kunna erbjuda strategiskt placerade parkeringar för dessa fordon. I dagsläget utvecklas branschen i snabb takt och det drivmedel som för tillfället ställer största kravet på speciellt anpassade parkeringar är, i någon form, eldrivna fordon. Upab erbjuder redan idag laddstationer för laddhybrider och elbilar, och behovet av en utbyggnad är stort.

Har du frågor? Kontakta Linda Calmarsson på 090-16 20 21.

Box 297, 901 06 Umeå, 090-16 15 50